Wyniki naboru ofert cenowych badania ewaluacyjnego

Wyniki naboru ofert cenowych na zakup us?ugi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu „Cooltura ró?nych szans”, wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Na og?oszone zapytania ofertowe odpowiedzia?y 2 firmy, spo?ród których wybrana zosta?a ta, której oferowane warunki najbli?ej odpowiada?y bud?etowi projektu. O wyborze zadecydowa?o równie? do?wiadczenie firmy w realizacji bada? na potrzeby projektów, w tym realizowanych w ramach PO KL. Badania, a tak?e druk Raportu Ko?cowego odbywa? si? b?d? w okresie od lipca do listopada br.

W bud?ecie projektu zaplanowana kwota na realizacj? bada? ewaluacyjnych wynosi 35 000,00 z?. Najkorzystniejsz? i najbardziej zbli?on? do wymaganej przez Zwi?zek Romów Polskich sumy ofert? z?o?y?a firma College Consulting Kinga Nowakowska, Che?mek, z kwot? 37 000,00 z?. Dlatego te? w?a?nie z firm? College Consulting prowadzone b?d? dalsze negocjacje, co do zmniejszenia kwoty do poziomu uwzgl?dnionego w projekcie.