Sta?y?ci

Sta?e zosta?y ju? rozpocz?te, nasi sta?y?ci z wielkim zaanga?owaniem wykonuj? swoj? prac?, a co nale?y do ich zada? przedstawimy w krótkich opisach sylwetek naszych sta?ystów.

Krzysztof D?bi?ski
Sta? odbywa jako pracownik pomocniczy w drukarni. Jego praca polega na pomocy w bigowaniu, falcowaniu i nacinaniu wydruków, sk?adaniu broszur, gazet, ksi??ek i kalendarzy oraz pakowaniu ich w gotowe wydruki.  Jak sam mówi, sta? pomo?e mu w nabyciu nowych kwalifikacji i podniesieniu szans na zdobycie pracy, do której drog? ma w znacznym stopniu utrudnion? z powodu niskiego wykszta?cenia. W przysz?o?ci planuje podniesienie kwalifikacji. Zainteresowania Krzysztofa to przede wszystkim muzyka hip hop oraz pisanie tekstów piosenek i nagrywanie ich.

 


Dorota Niewiadomska
Sta? odbywa na stanowisku pomoc nauczyciela.  Do jej obowi?zku nale??: opieka nad dzie?mi, organizowanie zabawy, pomoc w wydawaniu i sprawdzaniu posi?ków, sprz?tanie, dodatkowa opieka w wyj?ciach z dzie?mi na spacery, do muzeum czy biblioteki. Obecnie posiada wykszta?cenie ?rednie w zawodzie technik handlowiec. Postanowi?a jednak podnosi? swoje kwalifikacje i studiuje na kierunku pedagogicznym. W rozmowie Pani Dorota podkre?la, ?e sta? pomo?e jej w nabyciu niezb?dnych kwalifikacji i podniesieniu wiedzy z zakresu pedagogiki, co w przysz?o?ci zaprocentuje w pracy pedagogicznej. Zainteresowaniami sta?ystki s? film, dobra ksi??ka oraz podró?e.

 


Maria Kami?ska
Sta? odbywa na stanowisku pracownik gospodarczy w zak?adzie fotograficznym. Jak sama mówi,  praca w zak?adzie fotograficznym pomo?e jej w zg??bieniu tajników fotografii oraz w poszerzaniu i zdobywaniu nowej wiedzy. Przyznaje, ?e atmosfera w pracy jest bardzo domowa i przyjazna. Do jej obowi?zków nale?y pomoc w obs?udze maszyn do wywo?ywania zdj??, pomoc w obs?udze klientów, a tak?e dbanie o czysto?? w pomieszczeniach zak?adu. Obecnie jest na etapie podnoszenia swoich kwalifikacji, w zwi?zku z tym postanowi?a zdoby? tytu? doktora. Zainteresowania Pani Marysi to jazda konna, ezoteryka i fotografia.

 


Iwona Chojnacka
Sta? odbywa na stanowisku pomoc kuchenna. Do zada? sta?ystki nale?y przygotowanie i obróbka artyku?ów spo?ywczych, pomoc w przygotowaniu posi?ków oraz utrzymanie w czysto?ci naczy?, narz?dzi, mebli i pomieszcze? kuchennych. Jak sama mówi, sta? pomo?e jej w nabyciu nowych umiej?tno?ci zwi?zanych z gotowaniem, przyrz?dzaniem posi?ków, przygotowaniem jad?ospisów oraz obs?ug? urz?dze? gastronomicznych. Zainteresowania Pani Iwony zwi?zane s? z gastronomi?.

 

 


Ewa Krzy?anowska
Sta? odbywa na stanowisku pomoc instruktora. Do obowi?zków sta?ystki nale?y pomoc instruktorowi w sprawach organizacyjno-technicznych, ponadto pilnowanie porz?dku w szatniach kursantów, prawid?owa organizacja wej?cia do wody, wydawanie sprz?tu pomocniczego, ogólne sprz?tanie po zaj?ciach oraz segregacja sprz?tu i wst?pna ocena zu?ycia sprz?tu. Poprzez sta? Pani Ewa nab?dzie wiedz? i umiej?tno?ci zwi?zane z zasadami bezpiecze?stwa podczas pobytu w wodzie oraz korzystania ze sprz?tów wodno-rekreacyjnych. Zainteresowania sta?ystki zwi?zane s? z prac? z lud?mi oraz dzie?mi, jak równie? podró?e i film.

 


Halina Siwak
Sta? odbywa na stanowisku pracownika hotelowego. Do obowi?zków sta?ystki nale?y dbanie o czysto?? w hotelu, informowanie o funkcjonowaniu hotelu oraz obs?uga go?ci hotelowych. Sta?ystka po zako?czeniu sta?u nab?dzie kwalifikacje z dziedziny pracy z klientem,  pozna równie? zasady funkcjonowania hotelu. Poprzez odbywanie sta?u podniesie swoje kwalifikacje zawodowe co w przysz?o?ci zaowocuje lepszym dost?pem do pracy.

 

 

 

Eugeniusz Siwak
Sta? odbywa na stanowisku pracownika budowlanego. Do obowi?zków sta?ysty nale?y monta? sufitów podwieszanych, szpachlowanie ?cian i sufitów, malowanie ?cian i sufitów, monta? sztukaterii gipsowej. Podczas odbywania sta?u Pan Eugeniusz nab?dzie nowe kwalifikacje z zakresu prowadzenia prac remontowych i budowlanych, przez co podniesie swoje szanse i konkurencyjno?? w wej?ciu na rynek pracy.

 

 


Justyna Sowi?ska
Sta? odbywa na stanowisku pomoc nauczyciela. Do obowi?zków Pani Justyny nale?y prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspó?praca z rodzicami oraz wychowawc? w zakresie organizacji dydaktyczno-wychowawczej, zaj?? wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej oraz udzielanie wsparcia dziecku podczas pobytu w szkole. Pani Justyna po odbyciu sta?u nab?dzie kwalifikacje z zakresu pracy z dzie?mi, jak równie? pozna zasady funkcjonowania placówek o?wiatowych. Jak sama mówi, sta? podniesie jej kwalifikacje zawodowe, co w przysz?o?ci u?atwi jej wej?cie na rynek pracy.

 

 

Maria Kwiek
Sta? odbywa na stanowisku kasjer - sprzedawca.  Do obowi?zków sta?ystki nale?y obs?uga kasy fiskalnej, obs?uga klienta, wycena oraz metkowanie towaru, obs?uga urz?dze? w sklepie oraz dbanie o czysto?? i porz?dek w miejscu pracy. Podczas odbywania sta?u uzyska kwalifikacje z zakresu obs?ugi kasy fiskalnej oraz nab?dzie umiej?tno?ci pracy na stanowisku ekspedientki.

 

 

Andrzej Paj?k
Sta? odbywa na stanowisku sprzedawcy i serwisanta urz?dze? gastronomicznych. Do obowi?zków sta?ysty nale?y przygotowanie urz?dze? do naprawy, demonta? sprz?tu elektrycznego, naprawa mechaniczna sprz?tu. Ponadto Pan Andrzej zajmuje si? przygotowaniem sprz?tu do sprzeda?y, czyszczeniem sprz?tu dla klientów oraz wyjazdami do klientów w celu monta?u sprz?tu. Podczas sta?u Pan Andrzej uzyska umiej?tno?ci serwisowania urz?dze? oraz umiej?tno?ci z dziedziny wspó?pracy z klientem i pozyskiwania kontrahentów.

 

 

Lucyna Oraczko
Sta? odbywa na stanowisku pomoc krawiecka. Do obowi?zków sta?ystki nale?y pomoc w przeróbkach krawieckich. Sta?ystka po odbyciu sta?u nab?dzie umiej?tno?ci i kwalifikacje zwi?zane z krawiectwem, takie jak skracanie odzie?y, wszywanie zamków do odzie?y oraz przerabianie odzie?y. Dzi?ki uczestnictwie w sta?u Pani Lucyna nab?dzie nowe umiej?tno?ci oraz podniesie swoje kwalifikacje.

 

 

Les?aw ?migielski
Sta? odbywa na stanowisku wagowy w przetwórni warzyw i owoców. Do obowi?zków sta?ysty nale?y obs?ugiwanie wagi  i wa?enie produktów. Podczas sta?u Pan Les?aw nab?dzie nowe kwalifikacje które u?atwi? mu drog? w poszukiwaniu pracy.

 

 

 

 

Arleta Laskowska
Sta? odbywa na stanowisku obieracz - sortowacz. Do obowi?zków sta?ystki nale?y obieranie warzyw i owoców oraz sortowanie ich wed?ug wymaga? jako?ciowych. Ponadto do zada? Pani Arlety nale?? prace pomocnicze zlecone przez organizatora sta?u. W czasie sta?y Pani Arleta uzyska nowe i podniesie ju? posiadane kwalifikacje z zakresu pracy w sortowni, co w znacznym stopniu u?atwi jej starania w uzyskaniu zatrudnienia.

 

 

 

Kamil Markowski
Sta? odbywa na stanowisku sprzedawcy. Do jego obowi?zków nale?y przyjmowanie i przechowywanie towaru, przygotowanie towaru do sprzeda?y oraz obs?uga klienta. Ponadto sta?ysta w ramach wykonywanej pracy jest zobowi?zany do dbania o estetyk? sklepu. W czasie odbywania sta?u Pan Kamil uzyska kwalifikacje i umiej?tno?ci z zakresu profesjonalnej obs?ugi klienta oraz znajomo?ci bran?y cukierniczo-piekarskiej.

 

 

Marzena Styrkacz
Sta? odbywa na stanowisku konserwatora powierzchni p?askich. Do obowi?zków sta?ystki nale?y dbanie o porz?dek na terenie szko?y oraz przestrzeganie przepisów BHP i PPO?.  Uzyskane podczas sta?u kwalifikacje oraz poznanie zasad BHP i PPO? pomog? Pani Marzenie w przysz?o?ci w wej?ciu na rynek pracy.

 

 

 

Ma?gorzata Mirga-Tas
Sta? odbywa na stanowisku instruktora zaj?? rysunku i malarstwa. W ramach sta?u Pani Ma?gorzata jest zobowi?zana do prowadzenia zaj?? z rysunku i malarstwa oraz przygotowania tematów poszczególnych zaj??. Zaj?cia organizowane s? dla poszczególnych grup wiekowych w formie zaj?? pozalekcyjnych. G?ównym celem tych zaj?? jest doskonalenie umiej?tno?ci technik rysunku. Po odbyciu sta?u Pani Ma?gorzata nab?dzie umiej?tno?ci i do?wiadczenia zawodowego niezb?dnych w pracy z dzie?mi i m?odzie??.

 

 

Sylwia Mirga
Sta? odbywa na stanowisku pomoc kuchenna. Do jej obowi?zków nale?y sporz?dzanie podstawowego asortymentu potraw, przygotowanie napojów, deserów oraz da?, jak równie? zamawianie towarów i surowców, organizacja pracy w pomieszczeniach kuchennych oraz obs?uga klienta. Po zako?czeniu sta?u beneficjentka nab?dzie takie umiej?tno?ci jak samodzielno?? na stanowiskach produkcyjnych, umiej?tno?? sporz?dzania sa?atek i da?.

 

 

 

 

Ewa Mirga
Sta? odbywa na stanowisku sprz?taczka. Do obowi?zku sta?ystki nale?y sprz?tanie pomieszcze? bibliotecznych oraz sprz?tanie wyznaczonych klas po zaj?ciach. Po zako?czeniu sta?u beneficjentka nab?dzie nowe kwalifikacje w postaci kursów ze znajomo?ci przepisów BHP i PPO?.

 

 

 

 

Leszek Oraczko
Sta? odbywa na stanowisku pomoc kuchenna. Do obowi?zków sta?ysty  nale?y pomoc w przygotowaniu podstawowego asortymentu potraw, sporz?dzanie napojów, deserów oraz da?, jak równie? pomoc w przy wydawaniu posi?ków. Po zako?czeniu sta?u beneficjent nab?dzie takie umiej?tno?ci jak samodzielno?? na stanowiskach produkcyjnych, umiej?tno?? sporz?dzania sa?atek i da?.

 

 

Vasile Ghiocel
Sta? odbywa na stanowisku pomoc kuchenna. Do obowi?zków sta?ysty  nale?y pomoc w przygotowaniu podstawowego asortymentu potraw, sporz?dzanie napojów, deserów oraz da?, jak równie? pomoc w przy wydawaniu posi?ków. Po zako?czeniu sta?u beneficjent nab?dzie takie umiej?tno?ci jak samodzielno?? na stanowiskach produkcyjnych, umiej?tno?ci sporz?dzania sa?atek i da?, obs?ugiwanie urz?dze? kuchennych oraz produkcyjnych.

 

 

Stefania Markowska
Sta? odbywa na stanowisku pracownika biurowego. Sta?ystka w ramach obowi?zków obs?uguje urz?dzenia biurowe, takie jak komputer, drukarka, skaner oraz kserokopiarko. W zakresie obowi?zków beneficjentki znajduje si? równie? przygotowanie i sporz?dzanie dokumentów firmowych, raportów i zestawie?. Dzi?ki odbyciu sta?u nab?dzie umiej?tno?ci zwi?zane ze sporz?dzaniem i archiwizowaniem dokumentów.

 

 

Danuta Becherowska
Sta? odbywa na stanowisku porz?dkowa. Do obowi?zków sta?ystki nale?y utrzymanie porz?dku na hali i w biurze. Umiej?tno?ci praktyczne jakie uzyska podczas odbywania sta?u to dbanie o czysto?? na stanowisku pracy oraz zasady pracy w grupie.

 

 

 

 

Sebastian Mirga
Sta? odbywa na stanowisku konserwatora. Do jego obowi?zków nale?y naprawa drobnego sprz?tu, monitoring szko?y, wykonywanie bezpo?rednich polece? dyrektora szko?y.  Po odbyciu sta?u beneficjent uzyska niezb?dne kwalifikacje z zakresu pracy na stanowisku konserwatora.

 

 

 

 

Kamila Wi?niewska
Sta? odbywa na stanowisku pomoc kuchenna. Do jej obowi?zków nale?y przygotowanie i wydawanie posi?ków oraz porz?dkowanie miejsca pracy. Beneficjentka na sta?u pozyska umiej?tno?ci z zakresu pracy na stanowisku pomocy kuchennej.

 

 

Krzysztof Zawisza
Sta? odbywa na stanowisku zaopatrzeniowca. Do jego zada? nale?y za?adunek zakupionych towarów oraz roz?adunek na terenie sklepów oraz  uk?adanie i sortowanie ju? rozpakowanych towarów.  Beneficjent po zako?czeniu sta?u nab?dzie kwalifikacje oraz pozna zasady bezpiecze?stwa obowi?zuj?ce przy roz?adunku oraz za?adunku towarów.

 

 

Lucyna Matkowska
Sta? odbywa na stanowisku pracownika obs?ugi biurowej. Podczas sta?u beneficjentka nab?dzie umiej?tno?ci zwi?zane z wype?nianiem dokumentów PFRON, porz?dkowania dokumentacji oraz zasad pracy biurowej. Sta? pomo?e Pani Lucynie w nabyciu kwalifikacji na stanowisku pracownika biurowego, co wp?ynie znacz?co na poszukiwanie pracy w przysz?o?ci.

 

 

 

Zofia Mirga
Sta? odbywa na stanowisku magazyniera. Podczas sta?u beneficjentka pozna struktury i warunki pracy w bibliotekach, ró?ne typy zbiorów bibliotecznych, ich charakterystyk? oraz sposób przechowywania i dokonywania drobnych napraw. Odb?dzie równie? instrukta? stanowiskowy z zasad PPO? oraz BHP. Nabyta wiedza znacz?co wp?ynie na podniesienie posiadanych kwalifikacji.

 

 

El?bieta D?ga
Sta? odbywa na stanowisku asystenta romskiego. Do zada? sta?ystki nale?y rozpoznanie problemów i potrzeb uczniów romskich, negocjacje i mediacje w sytuacja trudnych i konfliktowych, motywowanie do udzia?u w zaj?ciach szkolnych i do planowania w?asnej edukacji oraz pomoc w integracji dzieci romskich z otoczeniem.

 

 

Krystyna Szczerba
Sta? odbywa na stanowisku robotnika gospodarczego. Podczas sta?u beneficjentka odb?dzie szkolenie z zakresu BHP i PPO?, zapozna si? z regulaminem pracy, zapozna si? ze sprz?tem oraz narz?dziami obs?ugiwanymi na stanowisku pracy. Do zada? sta?ystki nale?y tak? eutrzymanie porz?dku na terenie ca?ej placówki.

 

 

Ma?gorzata Buria?ska
Sta? odbywa na stanowisku robotnika gospodarczego. Podczas sta?u beneficjentka przejdzie instrukta? szkolny z zakresu BHP i PPO?, zapozna si? z regulaminem pracy, zapozna si? ze sprz?tem oraz narz?dziami obs?ugiwanymi na stanowisku pracy. Do zada? sta?ystki nale?y równie? utrzymanie porz?dku na terenie ca?ej placówki.

 

 

Dorota Olchowska
Sta? odbywa na stanowisku pracownika gospodarczego. Do obowi?zków sta?ystki nale?? prace porz?dkowe, pomoc przy uk?adaniu i wpinaniu dokumentów oraz pomoc przy dostarczaniu bie??cej korespondencji i segregacja dokumentów. Po odbyciu sta?u beneficjentka pozna zasady pracy w zespole.

 

 

Szczepan Waszkowski
Sta? odbywa na stanowisku pracownika gospodarczego. Do obowi?zków beneficjenta nale?y pomoc w pracy konserwatora, dbanie o czysto?? oraz wykonywanie polece? w zale?no?ci od zaistnia?ych sytuacji. Po odbyciu sta?u beneficjent nab?dzie nowe kwalifikacje oraz pozna zasady pracy zespo?owej.

 

 

Maria Ozimek
Sta? odbywa na stanowisku sprzedawcy. Wykonywane czynno?ci polegaj? na obs?udze kasy fiskalnej, obs?udze terminalu p?atniczego, dbanie o wizerunek firmy oraz dbanie o czysto?? na stanowisku pracy. Sta? wyposa?y beneficjentk? w dodatkowe umiej?tno?ci wymagane na stanowisku sprzedawcy.

 

 

Henryk Zieli?ski
Sta? odbywa na stanowisku stró?a. Do obowi?zków sta?ysty nale?y dbanie o czysto?? na stanowisku pracy, obs?uga klienta, zamykanie i otwieranie bramy oraz odbieranie telefonu. Po odbyciu sta?u beneficjentka pozna zasady pracy w zespole.

 

 

Lidia Bo?dyzer
Sta? odbywa na stanowisku pracownika gospodarczego. Do obowi?zków beneficjentki nale?? prace porz?dkowe, pomoc przy uk?adaniu i wpinaniu dokumentów oraz pomoc przy dostarczaniu bie??cej korespondencji i segregacja dokumentów. Po odbyciu sta?u beneficjentka pozna zasady pracy w zespole.

 

 

Helena Goman
Sta? odbywa na stanowisku pomocy krawieckiej. Do zada? sta?ystki nale?y zszywanie odzie?y z elementów, obrzucanie tkanin, prasowanie odzie?y oraz przyszywanie guzików. Po odbyciu sta?u beneficjentka uzyska kwalifikacje wymagane na stanowisku krawcowej.

 

 

 

 

Edward Sobolewski
Sta? odbywa na stanowisku pracownika gospodarczego. Do obowi?zków beneficjenta nale?y pomoc w pracy konserwatora, dbanie o czysto?? oraz wykonywanie polece? w zale?no?ci od zaistnia?ych sytuacji. Po odbyciu sta?u beneficjent nab?dzie nowe kwalifikacje oraz pozna zasady pracy zespo?owej.

 

 

Franciszek Grynicz
Sta? odbywa na stanowisku barmana. Do jego obowi?zków nale?y poznawanie ekspozycji towarów, obs?uga kasy fiskalnej, obs?uga klienta oraz przestrzeganie zasad BHP. Po odbyciu sta?u beneficjent nab?dzie nowe kwalifikacje oraz pozna zasady pracy z klientem.

 

 

Daniel Gryszka
Sta? odbywa na stanowisku pracownika gospodarczego. Do obowi?zków sta?ysty nale?y pomoc w pracy konserwatora, dbanie o czysto?? oraz wykonywanie polece? dyrektora w zale?no?ci od zaistnia?ych sytuacji. Po odbyciu sta?u beneficjent nab?dzie nowe kwalifikacje oraz pozna zasady pracy zespo?owej.

 

 

 

 

Renata Mirga
Sta? odbywa na stanowisku wo?na. Do zada? sta?ystki nale?? prace porz?dkowe, pomoc przy dzieciach w razie konieczno?ci, pomoc w drobnych pracach kuchennych oraz pomoc przy dekorowaniu przedszkola. Po odbyciu sta?u beneficjentka nab?dzie umiej?tno?ci z zakresu pracy z najm?odszymi, pozyska umiej?tno?ci organizowania dzieciom zabaw.

 

 

Patrycjusz Styrkacz
Sta? odbywa na stanowisku pomoc konserwatora. Do obowi?zków beneficjentki nale?y pomoc w pracy konserwatora, dbanie o czysto?? oraz wykonywanie polece? w zale?no?ci od zaistnia?ych sytuacji. Po odbyciu sta?u beneficjentka nab?dzie nowe kwalifikacje oraz pozna zasady pracy zespo?owej.

 

 

 

 

Antonina Mirga
Sta? odbywa na stanowisku pracownika gospodarczego. Do obowi?zków sta?ystki nale?? prace porz?dkowe, pomoc przy uk?adaniu i wpinaniu dokumentów oraz pomoc przy dostarczaniu bie??cej korespondencji i segregacja dokumentów. Po odbyciu sta?u beneficjentka pozna zasady pracy w zespole.

 

 

Leszek Mi?ko
Sta? odbywa na stanowisku pracownika gospodarczego. Do obowi?zków beneficjenta nale?? prace porz?dkowe, pomoc przy uk?adaniu i wpinaniu dokumentów oraz pomoc przy dostarczaniu bie??cej korespondencji i segregacja dokumentów. Po odbyciu sta?u beneficjent pozna zasady pracy w zespole.

 

 

Renata Kwiek
Sta? odbywa na stanowisku pomoc-sprzedawca. Wykonywana przez beneficjentk? praca polega na przygotowaniu stanowiska do obs?ugi klientów, pomocy przy odbieraniu towarów, wyk?adanie towarów oraz obs?uga kasy fiskalnej i klientów. Po odbyciu sta?u Pani Renata nab?dzie nowe kwalifikacje oraz pozna zasady pracy z klientem.

 

 

Anna Majewska
Sta? odbywa na stanowisku konserwatora powierzchni p?askich. Do obowi?zków sta?ystki nale?y dbanie o porz?dek na terenie firmy oraz przestrzeganie przepisów BHP.  Uzyskane podczas sta?u kwalifikacje oraz poznanie zasad BHP pomog? Pani Annie w wej?ciu na rynek pracy w przysz?o?ci.

 

 

And?elika Gil
Sta? odbywa na stanowisku konserwatora powierzchni p?askich. Do obowi?zków sta?ystki nale?y dbanie o porz?dek na terenie salonu, odbieranie telefonów oraz przestrzeganie przepisów BHP. Uzyskane podczas sta?u kwalifikacje oraz poznanie zasad BHP pomog? beneficjentce  w wej?ciu na rynek pracy w przysz?o?ci.

 

 

Micha? Mirga
Sta? odbywa na stanowisku stró?a. Do obowi?zków sta?ysty nale?y dbanie o czysto?? na stanowisku pracy, obs?uga klienta, zamykanie i otwieranie bramy oraz odbieranie telefonu. Po odbyciu sta?u Pan Micha? pozna zasady pracy w zespole.

 

 

Krystian Mirga
Sta? odbywa na stanowisku pomoc konserwatora. Do obowi?zków beneficjenta nale?y pomoc w pracy konserwatora, dbanie o czysto?? oraz wykonywanie polece? w zale?no?ci od zaistnia?ych sytuacji. Po odbyciu sta?u beneficjent nab?dzie nowe kwalifikacje oraz pozna zasady pracy zespo?owej.

 

 

Zbigniew Chojnacki
Sta? odbywa na stanowisku pomocnik dostawcy. Do zada? sta?ysty nale?y pomoc przy transporcie posi?ków na terenie miasta, kontrola ilo?ci dostarczanych posi?ków, pomoc przy wy?adowaniu i za?adowaniu posi?ków, dba?o?? o jako?? wykonywanych us?ug oraz dba?o?? o stan techniczny pojazdu. Po odbyciu sta?u beneficjent nab?dzie nowe kwalifikacje oraz pozna zasady pracy z klientem.

 

 

Krystyna Paj?k
Sta? odbywa na stanowisku pomoc biurowa. Sta?ystka w ramach obowi?zków obs?uguje urz?dzenia biurowe, sporz?dza faktury oraz prowadzi ewidencj? sprzeda?y i zakupów. Pani Krystyna dzi?ki odbyciu sta?u nab?dzie umiej?tno?ci zwi?zane ze sporz?dzaniem i archiwizowaniem dokumentów.

 

 

Zdzis?aw Mirga
Sta? odbywa na stanowisku konserwatora powierzchni p?askich. Do obowi?zków sta?ysty nale?y wymiana ?arówek, naprawa i wymiana opraw w??czników i przycisków oraz utrzymywanie porz?dku w biurach firmy. Po odbyciu sta?u beneficjent pozna zasady pracy w zespole.