Cooltura równych szans w Romano Atmo 50
Równo?? przede wszystkim to has?o, które idealnie pasuje do idei naszego projektu, którego celem obok aktywizacji zawodowej niepe?nosprawnych Romów jest eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji tej mniejszo?ci na rynku pracy. Integracja spo?eczna jest trudnym tematem, zw?aszcza je?li chodzi o osoby niepe?nosprawne i nale??ce do innych mniejszo?ci. Najwi?kszym b??dem jaki pope?niamy, jest stereotypizacja wszystkich poprzez pryzmat jednostki.

Z histori?…

Zwi?zek Romów Polskich z siedzib? w Szczecinku jest jedyn? organizacj? romsk? w Polsce, która posiada status Organizacji Po?ytku Publicznego. Podczas czternastoletniej dzia?alno?ci zrealizowali?my 120 projektów na rzecz Romów w zakresie edukacji, pomocy prawnej, szkoleniowej, prozatrudnieniowej, antydyskryminacyjnej oraz promocji kulturowej. Od 2009 roku zrealizowali?my sze?? projektów w ramach POKL finansowanych z EFS, których celem by?o wspieranie spo?eczno?ci romskiej we wchodzeniu na rynek pracy. Poprzez te projekty staramy si? równie? prze?ama? stereotyp panuj?cy w Polsce, ?e Romowie nie pracuj?.

Wieloletnie do?wiadczenie w pracy z Romami, zaowocowa?o doskona?? znajomo?ci? specyfiki ?rodowiska romskiego oraz problemów, z jakimi borykaj? si? na co dzie? Romowie. Dog??bnie poznali?my potrzeby mniejszo?ci romskiej w Polsce, wskazuj?ce ?e najbardziej realn? form? wsparcia jest zorganizowanie sta?y zawodowych dla grupy niepe?nosprawnych Romów, jako form? aktywizacji zawodowej.

…w tle

Do?wiadczenie nabyte podczas realizacji poprzednich projektów oraz raporty innych organizacji pozarz?dowych dzia?aj?cych na rzecz praw cz?owieka ukazuj?, ?e skala uprzedze? i dyskryminacji na rynku pracy wobec Romów jest ogromna. Przyst?puj?c do realizacji projektu znali?my problem bezrobocia w?ród Romów - projekt jest odpowiedzi? na ich potrzeby. Oczywi?cie trzeba zda? sobie spraw?, ?e uzyskanie znacz?cych wska?ników wymaga wieloletniej pracy i rozwi?za? systemowych. Aktywizacja zawodowa Romów musi si? równie? odbywa? poprzez pobudzanie motywacji do pracy i jej poszukiwa?, zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, na które istnieje obecnie zapotrzebowanie w sektorze zatrudnienia. Bezsprzecznie, ogromnym problemem dotycz?cym Romów jest...

...wysokie bezrobocie!

Dane uzyskane w ramach realizacji wy?ej wspomnianych projektów pokaza?y, ?e niemal 90% Romów w wieku produkcyjnym to osoby bezrobotne, z czego znaczn? cz??? stanowi? osoby niepe?nosprawne. Na 1367 beneficjentów obj?tych pomoc? w jednym z poprzednich naszych projektów, 225 beneficjentów to osoby niepe?nosprawne poszukuj?ce pracy, co stanowi ponad 16% wszystkich beneficjentów. Jedn? z przyczyn tak wysokiego bezrobocia w?ród Romów jest niski poziom zaufania do instytucji pa?stwowych. Kolejnym powodem niskiego poziomu zatrudnienia jest brak nowoczesnych us?ug i instrumentów wspieraj?cych zatrudnienie osób niepe?nosprawnych z niskim wykszta?ceniem oraz o odmiennych warto?ciach kulturowych. Niestety nie ma w Polsce systemowych rozwi?za?, które obejmowa?y by osoby zdecydowanie ró?ni?ce si? od wi?kszo?ci spo?ecze?stwa tradycj? i kultur?, w?ród których znajduj? si? równie? osoby niepe?nosprawne.

Dlaczego niepe?nosprawni?

Ubóstwo i d?ugotrwa?e bezrobocie to jedne z najwi?kszych problemów z jakimi boryka si? spo?eczno?? romska. Ponadto kobiety romskie i osoby niepe?nosprawne s? nara?one na podwójn? dyskryminacj?, z racji swojej p?ci jak równie? niepe?nosprawno?ci.

Niepe?nosprawno?? jest niew?tpliwie jednym z wa?niejszych problemów, z którym boryka si? ogromna liczba osób. O niepe?nosprawno?ci wiele si? mówi. Pomimo tego, i? model pomocy niepe?nosprawnym jest rozbudowany i pojawi?o si? wiele kampanii spo?ecznych na rzecz tych osób, to jednak okazywana  pomoc cz?sto bywa znikoma. Postawy i uprzedzenia zwi?zane z niepe?nosprawno?ci?, a tak?e z pochodzeniem, stereotypowe my?lenie tkwi?ce w spo?ecze?stwie powoduj?, ?e Romom jest znacznie trudniej znale?? prac? ni? pozosta?ym bezrobotnym. Bardzo cz?sto pomimo odpowiednich kwalifikacji i wykszta?cenia, Romowie nie s? zatrudniani ze wzgl?du na swoj? narodowo??. Romowie, którzy s? niepe?nosprawni, jeszcze bardziej nara?eni s? na wykluczenie spo?eczne, odrzucenie i ignorancj? spo?ecze?stwa. Problem niepe?nosprawnych Romów poszukuj?cych pracy jest jednym z najbardziej zaniedbywanych problemów, jakie dotykaj? t? mniejszo?? etniczn?.

Równe szanse dla wszystkich

Sposobem na trudn? walk? z rzeczywisto?ci? jest przeciwdzia?anie dyskryminacji i realizacja praw niepe?nosprawnych Romów, sprzyjaj?ce wyrównywaniu szans tych osób na rynku pracy. Chc?c umo?liwi? wej?cie na rynek pracy tej grupy Romów, od 1 wrze?nia 2013 roku realizujemy siódmy projekt w ramach POKL finansowany z EFS - Cooltura równych szans, którego celem jest aktywizacja zawodowa 40 niepe?nosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów (kobiet i m??czyzn zamieszka?ych na terenie Polski).

Nasze dzia?ania skierowane s? na umo?liwieniu równego dost?pu do zatrudnienia a form? aktywizacji niepe?nosprawnych Romów jest sta?. Uczestnictwo w projekcie zwi?ksza mo?liwo?ci zawodowe osób niepe?nosprawnych z mniejszo?ci romskiej, stwarza szans? zatrudnienia i zdobycia do?wiadczenia zawodowego. Projekt przeciwstawia si? izolacji i dyskryminacji niepe?nosprawnych Romów w spo?ecze?stwie. Skierowany do osób, które chc? zmieni? swój los, a jego realizacja z?agodzi wysoki stopie? bezrobocia w?ród Romów.

Zadowoleni sta?y?ci…

Projekt cieszy si? ogromnym zainteresowaniem w?ród beneficjentów, o czym najlepiej ?wiadczy liczba zg?osze? osób ch?tnych do odbycia sta?u, która znacz?co przekroczy?a liczb? wolnych miejsc. Sta?y?ci zakwalifikowani do odbycia sta?u pochodz? z terenu ca?ej Polski. Dzi?ki sta?emu kontaktowi z wszystkimi wiemy, ?e sta?e s? form? zatrudnienia, która najbardziej im odpowiada, poniewa? nie wywiera na nich presji posiadania do?wiadczenia, czy okre?lonych umiej?tno?ci. Zdobywaj? je w?a?nie w czasie trwania swoich sta?y. Pracodawcy okazuj? si? wyrozumia?o?ci? dla swoich romskich pracowników i w przyjaznej atmosferze pomagaj? im przyswaja? now? wiedz?, a sta?y?ci anga?uj? si? w swoj? prac?, s? otwarci na wszystko czego mog? si? nauczy? i daj? z siebie wszystko w nadziei na zatrudnienie po uko?czeniu sta?u.

Z wypowiedzi beneficjentów wynika tak?e, ?e zatrudnienie da?o im równie? korzy?ci psychiczne, takie jak wi?ksza pewno?? siebie, wiara w swoje mo?liwo?ci, poczucie bycia potrzebnym. Osobna kwestia to oczywi?cie kwestie finansowe, ka?dy sta?ysta potwierdzi?, ?e dzi?ki wynagrodzeniu za odbywany sta?, bud?et domowy zwi?kszy? si? na tyle, ?e odczuli popraw? swojego stanu materialnego.

…i pracodawcy

Hotele, restauracje, sklepy, szko?y, przedszkola, zak?ady komunalne czy domy kultury to tylko niektóre miejsca, w których pracuj? sta?y?ci. Pomimo braku do?wiadczenia, nasi sta?y?ci wyró?niaj? si? sumienno?ci?, zdyscyplinowaniem i zaanga?owaniem. Pokazuj?, ?e Romowie mog? by? dobrymi pracownikami - potrafi? wydajnie pracowa? i wywi?zywa? si? ze swoich obowi?zków, nie gorzej ni? inni obywatele. Pracodawcy w zdecydowanej wi?kszo?ci s? zadowoleni i pozytywnie zaskoczeni jako?ci? pracy oraz podej?ciem do zatrudnienia naszych beneficjentów.

Dla nas to jednak nic nowego, gdy? ju? pracodawcy, którzy zatrudniali beneficjentów romskich w ca?ej Polsce w ramach poprzednich projektów realizowanych przez nas byli zadowoleni z romskich pracowników i sta?ystów. By? mo?e zaskakuj?cy dla niektórych mo?e wydawa? si? fakt, ?e w wyniku przeprowadzonych bada? a? 98% z nich poleci?oby innemu pracodawcy zatrudnienie Romów w swojej firmie.

Uda?o si?, ?amiemy stereotypy!

Mimo, ?e projekt wci?? trwa, ju? teraz jak na d?oni wida?, ?e by? potrzebny i przyniós? oczekiwane efekty. Inicjatywy anga?uj?ce Romów do czynnej wspó?pracy, daj?ce im mo?liwo?? wykazania si?, to naj?atwiejszy sposób by zmotywowa? nasz? specyficzn? grup? mniejszo?ciow? do zmiany dotychczasowego trybu ?ycia. Pozytywna prezentacja swoich walorów na rynku pracy z pewno?ci? przyczyni si? do zmiany negatywnego spojrzenia na Romów przez spo?ecze?stwo. Takie dzia?ania s? realn? walk? z dyskryminacj?.

Optymistycznie nastraja równie? fakt, ?e Romowie zmieniaj? swój stosunek do edukacji, doceniaj?c jej warto?? tak?e w odniesieniu do przysz?o?ci swoich dzieci. W spo?eczno?ci romskiej coraz wi?cej osób zdobywa wy?sze wykszta?cenie. Pomimo trudno?ci zwi?zanych z pochodzeniem, sytuacj? bytow? i materialn?, nie poddaj? si? i kreuj? swoj? przysz?o??.

Projekt Cooltura równych szans nadal trwa, a jego beneficjenci co dzie? udowadniaj?, ?e chc? i mog? pracowa?. Mimo stereotypów i uprzedze? pokazuj?, ?e niepe?nosprawne osoby mog? by? warto?ciowym pracownikiem, które warto zatrudni?. Obserwuj?c efektywno?? projektu mamy g??bok? nadziej? na powodzenie naszych beneficjentów na rynku pracy po zako?czeniu przedsi?wzi?cia oraz na kontynuacj? podobnych inicjatyw dzi?ki wsparciu pochodz?cym z funduszy europejskich.