Sta?e trwaj?, beneficjenci zyskuj? nowe umiej?tno?ci i co dzie? ucz? si? odpowiedzialno?ci i sumienno?ci niezb?dnej w pracy. Romowie s? zadowoleni z faktu, ?e dostali mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w projekcie i zyskania zatrudnienia. Co prawda nie jest to  gwarancja sta?ej pracy, ale pierwszy krok ku temu, by Romowie z niepe?nosprawno?ci? wkroczyli na rynek pracy i byli na nim postrzegani tak, jak wszyscy inni obywatele - jako osoby godne zaufania i wywi?zuj?ce si? z powierzonych obowi?zków.

G??boko wierzymy, ?e przebyte sta?e b?d? solidn? podstaw? i u?atwieniem w przysz?ym poszukiwaniu pracy przez uczestników projektu. Projekt ten ma te? na celu zmian? podej?cia pracodawców do zatrudnienia osób pochodzenia romskiego. Ju? sam fakt, ?e ch?tnie przyst?pili do projektu, wskazuje, ?e wiele w tej kwestii zmieni?o si? na lepsze. Je?li tylko b?dzie sz?o za tym zaanga?owanie Romów i ch?? do pracy, obie strony mog? tylko zyska?.