Romowie chc? pracowa? - urz?dnicy nie dowierzaj?.

Po ponad roku realizacji projekt „Cooltura równych szans” powoli dobiega ko?ca. Sta?y?ci z dniem 31 pa?dziernika br. ko?cz? swoj? prac?, a ca?y projekt ko?czy si? 30 listopada. Ochotników na odbywanie sta?ów nie brakuje, w zwi?zku z tym mamy nadziej?, ?e podobne projekty b?dziemy realizowa? w przysz?ych latach w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Tym czasem za nami ju? konferencja podsumowuj?ca.

Dnia 13 pa?dziernika br. w hotelu Viki w Szczecinku odby?a si? konferencja podsumowuj?ca projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki - „Cooltura równych szans”. Uroczystego rozpocz?cia konferencji dokona? Prezes Zwi?zku Romów Polskich z siedzib? w Szczecinku Roman Chojnacki. Nast?pnie zgromadzonym go?ciom zosta?a przedstawiona prezentacja multimedialna przedstawiaj?ca projekt. W dalszej cz??ci programu Kinga Nowakowska z College Consulting omawia?a przeprowadzone badania z realizacji projektu.

Przypomnijmy, ?e projekt by? skierowany do grupy 40 niepe?nosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów mieszkaj?cych na terenie Polski. Jak wiemy Romowie to najbardziej zagro?ona wykluczeniem spo?ecznym mniejszo?? etniczna zamieszkuj?ca Polsk?. G?ówny problem mniejszo?ci romskiej to bardzo wysoki wska?nik bezrobocia, w szczególno?ci dotykaj?cy osoby niepe?nosprawne. Romowie nie zostali wyposa?eni w kapita? ?yciowy umo?liwiaj?cy im pozytywn? pozycj? spo?eczn?, odpowiedni poziom wykszta?cenia i kwalifikacji. Sytuacj? t? pog??bia niska samoocena oraz s?aba motywacja do poszukiwania pracy. Romowie s? tak?e najmniej samodzieln? grup? osób, dlatego te? potrzebuj? pomocy od innych obywateli na ka?dym polu dzia?ania, zw?aszcza we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu si? w zatrudnieniu. I w?a?nie wychodz?c naprzeciw tym problemom i oczekiwaniom ?rodowiska romskiego stworzyli?my projekt „Cooltura równych szans”, wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Z raportu opracowanego na potrzeby projektu wynika jednoznacznie, ?e Romowie chc? i potrafi? pracowa?. Do?wiadczenia nabyte w czasie realizacji projektu pokazuj?, ?e sta?e zorganizowane dla 40 beneficjentów stanowi? realn? form? wsparcia, pomagaj? w zdobywaniu nowych umiej?tno?ci i kwalifikacji zawodowych, co w przysz?o?ci skutkowa? b?dzie wi?ksz? atrakcyjno?ci? Romów podczas poszukiwania pracy.

Realizacja projektu „Cooltura równych szans” stanowi?a du?e wyzwanie zarówno dla realizatorów jak i sta?ystów, gdy? w dalszym ci?gu w spo?ecze?stwie polskim panuje stereotyp niewykszta?conego i leniwego Roma. Na pocz?tku by?y pewne trudno?ci w przekonaniu pracodawców do zatrudnienia Romów, ale w ko?cu uda?o si? nam wspólnymi si?ami – naszymi i kandydatów na sta?e – znale?? ch?tnych do zatrudnienia Romów. By?o warto, gdy? pracodawcy zmienili nastawienie do spo?eczno?ci romskiej i nie ?a?owali podj?cia z nami wspó?pracy. Prezes ZRP Roman Chojnacki, a jednocze?nie koordynator projektu, w jednym z wywiadów udzielonych dla mediów podczas konferencji trafnie podsumowa? ponad roczn? realizacj? projektu: „Romowie pokazali, ?e nie s? gorsi od Polaków - kiedy co? robi?, robi? to dobrze”.

Realizacj? projektu bada?a Kinga Nowakowska z College Consulting: „Zasi?gali?my opinii dos?ownie wsz?dzie. Pytali?my beneficjentów jak sobie radz?, rozmawiali?my z pracodawcami i przedstawicielami instytucji publicznych maj?cych wp?yw na codzienne ?ycie Romów. Ku naszemu zaskoczeniu najwi?cej problemów stwarzali przedstawiciele instytucji publicznych takich jak MOPS, PUP czy PCPR. Tam równie? pokutuj? stare stereotypy, ?e Rom to niebieski ptak, który nie sieje, nie orze a zbiera. To oczywi?cie ma pó?niej odzwierciedlenie w codziennych dzia?aniach. My?l?, ?e tym programem pokazali?my, ?e Romowie niczym nie ró?ni? si? od innych nacji, ?e chc? i potrafi? pracowa?”.

Mimo tych trudno?ci, projekt umo?liwiaj?cy niepe?nosprawnym Romom odbywanie sta?ów odniós? niekwestionowany sukces. Na szcz??cie znale?li si? pracodawcy, którzy nie kierowali si? tylko stereotypami. Zako?czenie sta?y nast?pi z ko?cem pa?dziernika nad czym ubolewaj? zarówno sta?y?ci jak i pracodawcy.

Konferencja cieszy?a si? du?ym powodzeniem, przyby?o kilkadziesi?t zaproszonych go?ci oraz niemal wszystkie lokalne media. Konferencja odbi?a si? szerokim echem w?ród zgromadzonych go?ci, którzy byli zaskoczeni wnioskami i wynikami bada? przedstawionymi podczas konferencji. W?ród go?ci bior?cych udzia? w konferencji g?os zabrali m.in. pose? na Sejm RP Wies?aw Suchowiejko, Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzystof Lis, Dyrektor Powiatowego Urz?du Pracy Wies?aw Kosmala oraz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Adam Wyszomirski. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas radni, przedstawiciele stowarzysze?, pracodawcy i sta?y?ci oraz Romowie z ca?ej Polski. Oficjalnego podsumowania i zako?czenia konferencji dokona?a Joanna Chojnacka, Sekretarz Zwi?zku Romów Polskich z siedzib? w Szczecinku. Po cz??ci oficjalnej, w cz??ci cateringowej zebrani mogli wys?ucha? pie?ni romskich, za?piewanych przez siostry Magdalen? i Justyn? Matkowskie.

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udzia? w wydarzeniu, które mamy nadziej? przyczyni si? do otwarcia dyskusji nad konieczno?ci? zmian systemowych w Polsce w obszarze aktywizacji zawodowej i zatrudnienia Romów oraz b?dzie impulsem do podj?cia konkretnych dzia?a? maj?cych na celu zmniejszenie bezrobocia w?ród Romów.