O projekcie

Zwi?zek Romów Polskich z siedzib? w Szczecinku jest jedyn? organizacj? romsk? w Polsce, która posiada status Organizacji Po?ytku Publicznego. Przez kilkana?cie lat naszej dzia?alno?ci zrealizowali?my kilkadziesi?t projektów na rzecz Romów w zakresie edukacji, pomocy prawnej, szkoleniowej, prozatrudnieniowej, antydyskryminacyjnej oraz promocji kulturowej. Od 2009 roku zrealizowali?my ju? sze?? projektów finansowanych w ramach POKL, w których wspomagamy spo?eczno?? romsk? w wej?ciu na rynek pracy. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu w pracy z Romami, doskonale znamy specyfik? ?rodowiska romskiego oraz problemy, z jakimi borykaj? si? na co dzie? Romowie. Nasza wieloletnia praca na rzecz Romów pozwoli?a nam dog??bnie pozna? potrzeby mniejszo?ci romskiej w Polsce. Do?wiadczenie nabyte podczas realizacji poprzednich projektów wskazuje, ?e najbardziej realn? form? wsparcia dla grupy niepe?nosprawnych Romów jest zorganizowanie sta?y zawodowych, finansowanych w ramach POKL.

Dane uzyskane w ramach realizacji wy?ej wspomnianych projektów pokaza?y, ?e niemal 90% Romów w wieku produkcyjnym to osoby bezrobotne, z czego znaczn? cz??? stanowi? osoby niepe?nosprawne. Na 1367 beneficjentów obj?tych pomoc?, 225 beneficjentów to osoby niepe?nosprawne poszukuj?ce pracy, co stanowi ponad 16% wszystkich beneficjentów. Jedn? z przyczyn tak wysokiego bezrobocia w?ród Romów jest niski poziom zaufania do instytucji pa?stwowych. Kolejnym powodem niskiego poziomu zatrudnienia jest brak nowoczesnych us?ug i instrumentów wspieraj?cych zatrudnienie osób niepe?nosprawnych z niskim wykszta?ceniem oraz o odmiennych warto?ciach kulturowych. Nie ma w Polsce systemowych rozwi?za?, które obejmowa?y by osoby zdecydowanie ró?ni?ce si? od wi?kszo?ci spo?ecze?stwa tradycj? i kultur?, w?ród których znajduj? si? równie? osoby niepe?nosprawne. Sposobem na trudn? walk? z rzeczywisto?ci? jest przeciwdzia?anie dyskryminacji i realizacja praw niepe?nosprawnych Romów, sprzyjaj?ce wyrównywaniu szans tych osób na rynku pracy.

 

Cel projektu

G?ównym celem projektu Cooltura równych szans jest aktywizacja zawodowa 40 niepe?nosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów (kobiet i m??czyzn zamieszka?ych na terenie Polski).

Cele szczegó?owe projektu

  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 niepe?nosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów poprzez odbycie sta?y zawodowych.
  • Zwi?kszenie motywacji do podj?cia zatrudnienia 40 niepe?nosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów poprzez udzia? w poradnictwie zawodowym oraz Indywidualnym Planie Dzia?ania opracowanym przez doradc? zawodowego.
  • Zwi?kszenie szans na odbycie sta?u kobietom romskim, które wychowuj? ma?oletnie dzieci, poprzez zapewnienie dzieciom  opieki w placówkach edukacyjno - wychowawczych w czasie trwania sta?u.
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych niepe?nosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów poprzez sfinansowanie dla 6 osób kursu prawa jazdy kategorii B.
  • Wzrost ?wiadomo?ci otoczenia, w szczególno?ci pracodawców, na temat mo?liwo?ci zatrudnienia osób niepe?nosprawnych pochodzenia romskiego zamieszka?ych na terenie Polski.

Cele projektu s? zgodne z SzOP POKL oraz z Planem Dzia?ania dla Priorytetu I Poddzia?ania 1.3.1 i przyczyniaj? si? do aktywizacji spo?eczno - zawodowej Romów, wzrostu poziomu wykszta?cenia i zatrudnienia - a co za tym idzie - s? zgodne z celem strategicznym PO KL „wzrost poziomu zatrudnienia i spójno?ci spo?ecznej”. Ponadto zarówno cel ogólny, jak i cele szczegó?owe projektu zgodne s? z celami szczegó?owymi Programu, m.in. „zmniejszeniem obszaru wykluczenia spo?ecznego”. Projekt jest równie? zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej - polityk? równych szans kobiet i m??czyzn. Cele s? tak?e zgodne ze Strategi? Rozwoju Kraju 2007 - 2015 - wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jako?ci: zaleceniami umieszczonymi w raporcie UNDP z bada? przeprowadzonych w?ród Romów pod has?em „Unikanie pu?apki zale?no?ci”.

 

Grupa docelowa

Grup? docelow? jest 40 osób ze spo?eczno?ci romskiej (kobiet i m??czyzn) w wieku produkcyjnym, zamieszka?ych w kraju, niepe?nosprawnych zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukuj?ce pracy, bez wzgl?du na wykszta?cenie.

Grupa ta powinna by? obj?ta wsparciem, poniewa? z analiz rynku pracy przeprowadzonych przez AZ-S dzia?aj?cych w ramach projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy” i „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II”, z raportu European Commission Against Racism and Intolerance dotycz?cego Polski przyj?tego w 2010 r. i z badania ewaluacyjnego Programu na rzecz spo?eczno?ci romskiej w Polsce przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Biuro Obs?ugi Ruchu Inicjatyw Spo?ecznych wynika, ?e Romom jest znacznie trudniej znale?? prac? ni? bezrobotnym Polakom oraz, ?e ?yj? oni w warunkach ubóstwa i wykluczenia spo?ecznego. Ponadto osobom z okre?lon? grup? niepe?nosprawno?ci  stopie? trudno?ci w wej?ciu na rynek pracy znacznie wzrasta. Podstawowym za?o?eniem projektu jest rozwini?cie, podtrzymanie i przywrócenie aktywno?ci spo?eczno - zawodowej osób niepe?nosprawnych (z orzeczonym stopniem niepe?nosprawno?ci).  Projekt zak?ada wypromowanie aktywno?ci  spo?eczno - zawodowych osób niepe?nosprawnych i zmiany utrwalonych postaw spo?ecznych. Poprzez zatrudnionego w projekcie doradc? zawodowego, zapewnia wsparcie osobom niepe?nosprawnym w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

Okres realizacji projektu: 1 wrze?nia 2013 r. - 30 listopada 2014 r.

Proponowany przez nas sta? mo?e trwa? maksymalnie 12 miesi?cy.

Okres odbywania sta?y: 1 listopada 2013 r. -  31 pa?dziernika 2014 r.