Sta?e

Sta?e sposobem na walk? z bezrobociem

Sta? stanowi popularn? form? aktywizacji zawodowej osób b?d?cych bez pracy, równie? osób niepe?nosprawnych. Sta?e poprzez wykonywanie zada? w miejscu pracy, umo?liwiaj? nabywanie umiej?tno?ci praktycznych do wykonywania pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiej?tno?ci zawodowych, zwi?kszaj?cych szans? osoby bezrobotnej  na rynku pracy. Sta?ysta ma równie? zapewnione ?ród?o dochodu w postaci comiesi?cznego stypendium.

 

Sta?ysto, oto Twoje przysz?e obowi?zki

 • przestrzeganie ustalonego przez pracodawc? rozk?adu czasu pracy;
 • sumienne i staranne wykonywanie zada? obj?tych programem sta?u oraz stosowanie si? do polece? pracodawcy i opiekuna, o ile nie s? sprzeczne z prawem;
 • przestrzeganie przepisów i zasad obowi?zuj?cych pracowników zatrudnionych w zak?adzie pracy, w szczególno?ci regulaminu pracy, tajemnicy s?u?bowej, zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpo?arowych;
 • dbanie o dobro zak?adu pracy;
 • przestrzeganie w zak?adzie pracy zasad wspó??ycia spo?ecznego;
 • sporz?dzanie sprawozda? z przebiegu sta?u zawieraj?cych informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach.
Ka?dy ze sta?ystów otrzyma za?wiadczenie o odbyciu sta?u.
Otrzymasz tak?e wynagrodzenie w formie stypendium za wykonywan? prac? oraz ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków.

 

Przydatne informacje

 • w okresie odbywania sta?u nadal pozostajesz osob? bezrobotn?,
 • masz prawo do 2 dni wolnych za ka?de 30 dni kalendarzowych odbywania sta?u,
 • po zako?czeniu sta?u otrzymasz  za?wiadczenie o odbyciu sta?u,
 • okres pobierania stypendium wlicza si? do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnie? pracowniczych oraz okresów sk?adkowych,
 • okres pobierania stypendium nie wlicza si? do okresu umo?liwiaj?cego nabycie prawa do zasi?ku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zale?y nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 • sta? mo?e odby? si? np. w zak?adzie pracy, organizacji pozarz?dowej, urz?dzie. Na podstawie z?o?onych dokumentów podpisane zostan? umowy trójstronne, pomi?dzy pracodawc?, bezrobotnymi, a Zwi?zkiem Romów Polskich.

 

Dodatkowe korzy?ci dla przysz?ych sta?ystów

5 kobietom wychowuj?cym ma?oletnie dzieci zostanie zapewniona op?ata za pobyt dzieci w placówkach edukacyjno-wychowawczych na czas trwania sta?u.
6 sta?ystom op?acimy kurs prawa jazdy kategorii B.
10 osobom, które podejm? sta? poza swoim miejscem zamieszkania, zostan? zwrócone koszty dojazdu!
Gwarantujemy tak?e ubezpieczenie oraz zwrot kosztów bada? lekarskich.

 

Drodzy Pracodawcy

Zach?camy Was do podj?cia wspó?pracy ze Zwi?zkiem Romów Polskich. Dzi?ki temu zyskujecie pracownika i nie ponosicie ?adnych kosztów zatrudnienia go (wynagrodzenia, podatku i ZUS-u). To doskona?a okazja do integracji polsko-romskiej, jak równie? do ?amania barier ekonomicznych, psychicznych, kulturowych, spo?ecznych i edukacyjnych niepe?nosprawnych Romów.

Osoby niepe?nosprawne mog? by? dobrymi pracownikami, a Romowie potrafi? pracowa? i wywi?zywa? si? ze swoich obowi?zków, nie gorzej ni? inni obywatele. Nie my?lcie stereotypowo - dajcie Romom szans? na prac?, nic Was to nie kosztuje, a przy tym sami zyskacie. Projekt „Cooltura równych szans” to korzy?ci dla obu stron.

WA?NE
Po zako?czeniu sta?u Organizator nie posiada obowi?zku zatrudnienia bezrobotnego, uprzednio skierowanego do odbycia sta?u, nie posiada równie? obowi?zku zawarcia umowy o prac? w pe?nym wymiarze czasu pracy.

 

Proponowany przez nas sta? mo?e trwa? maksymalnie 12 miesi?cy.
Okres odbywania sta?y: 1 listopada 2013 r. -  31 pa?dziernika 2014 r.