Rekrutacja

Wymagania dla osb, ktre chc? podj?? sta?:

  • osoby pochodzenia romskiego zamieszka?e w Polsce,
  • osoby posiadaj?ce aktualne orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci,
  • osoby bezrobotne lub poszukuj?ce pracy, nie pozostaj?ce w zatrudnieniu,
  • osoby w wieku produkcyjnym bez wzgl?du na wykszta?cenie.

Zgodnie z ustaw? z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, warunkiem niezb?dnym do podj?cia sta?u jest wpis do rejestru bezrobotnych we w?a?ciwym dla miejsca zameldowania sta?ego lub czasowego Powiatowym Urz?dzie Pracy.

Przy wyborze uczestnikw w pierwszej kolejno?ci pod uwag? b?d? brane tak?e nast?puj?ce kryteria:

  • grupa niepe?nosprawno?ci,
  • wykszta?cenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • bezrobocie na terenie zamieszkania,
  • zaanga?owanie i potencja? kandydata.

W wypadku wi?kszej liczby zg?osze? zostan? utworzone listy rezerwowe.

Liczba miejsc jest ograniczona, nie czekaj zg?o? si? ju? dzi?!

Aby wzi?? udzia? w projekcie nale?y wype?ni? dokumenty rekrutacyjne i dostarczy? je osobi?cie lub wys?a? pod adres:

Zwi?zek Romw Polskich
ul. Wyszy?skiego 32
78 - 400 Szczecinek

Wykaz dokumentw kwalifikuj?cych do udzia?u w projekcie

1. Formularz zg?oszeniowy do projektu Cooltura rwnych szans

Formularz musi wype?ni? i podpisa? ka?dy beneficjent przyst?puj?cy do projektu.

UWAGA!!! Punkt V na 3 stronie formularza wype?nia ZRP!

2. Dane beneficjenta do PEFS

3. Za??cznik nr 6 O?wiadczenie uczestnika projektu o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Za??cznik musi podpisa? ka?dy beneficjent przyst?puj?cy do projektu, bez podpisanego za??cznika osoba nie jest kwalifikowana do udzia?u w projekcie.

4. Za?. nr 9 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Za??cznik musi podpisa? ka?dy beneficjent przyst?puj?cy do projektu, bez podpisanego za??cznika osoba nie jest kwalifikowana do udzia?u w projekcie.

5. Ankieta rekrutacyjna

Ankiet? musz? wype?ni? wszystkie osoby przyst?puj?ce do projektu.

6. Kserokopia orzeczenia o niepe?nosprawno?ci (potwierdzona za zgodno?? z orygina?em)

7. Kserokopia dowodu osobistego

8. Za?wiadczenie z PUP (o zarejestrowaniu w urz?dzie jako osoba bezrobotna lub poszukuj?ca pracy)

Rekrutacja trwa od 1 wrze?nia 2013 r. do 30 lipca 2014 r.