EFS i POKL

Polska otrzyma w latach 2007 - 2013 najwi?ksz? alokacj? ?rodkw EFS spo?rd wszystkich pa?stw cz?onkowskich. Wieloletni Program Operacyjny - pod nazw? Kapita? Ludzki - s?u?y do zarz?dzania tym funduszem. Obejmuje on najbardziej znane obszary EFS, takie jak zatrudnienie, wykluczenie spo?eczne i kwalifikacje si?y roboczej, jak rwnie? zajmuje si? wyzwaniami z dziedziny edukacji i szkole?.

Europejski Fundusz Spo?eczny, stworzony w 1957 roku, jest g?wnym narz?dziem finansowym Unii Europejskiej, s?u??cym do inwestowania w kapita? ludzki. Obecny okres programowania EFS, obejmuj?cy lata 2007 - 2013, przebiega pod has?em Inwestycje w kapita? ludzki.

Celem Europejskiego Funduszu Spo?ecznego jest podnoszenie poziomu zatrudnienia, edukacji, integracji spo?ecznej i zdrowia, poprzez aktywizacj? spo?eczno - zawodow? spo?eczno?ci romskiej.

Poprzez dofinansowanie dzia?a? EFS wspiera zatrudnienie, pomaga zdobywa? lepsze wykszta?cenie i umiej?tno?ci, a to z kolei zwi?ksza konkurencyjno?? na rynku pracy. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Priorytet I Poddzia?anie 1.3.1 Projekty na rzecz spo?eczno?ci romskiej, daj? Romom szans? na lepsz? edukacj?, silniejsz? integracj? spo?eczn?, a tak?e na znalezienie zatrudnienia.

W ramach realizacji Priorytetu 1 Zatrudnienie i integracja spo?eczna b?dziemy mieli mo?liwo?? wdro?enia odpowiednich standardw us?ug w publicznych s?u?bach zatrudnienia. Sta?e pozwol? poprawi? kwalifikacje pracownikw romskich pod k?tem aktywnej polityki rynku pracy oraz realizacji dzia?a? na rzecz integracji spo?ecznej.