Sta?e ruszy?y

Wraz z pocz?tkiem listopada pierwsza grupa beneficjentów rozpocz??a swoje sta?e zawodowe. Dzi?ki temu niepe?nosprawni bezrobotni Romowie maj? szans? przeciwstawi? si? izolacji w spo?ecze?stwie. Podj?te sta?e stwarzaj? im takie same mo?liwo?ci, jak osobom zdrowym i gwarantuj? te same prawa. Oczywi?cie to wielki sprawdzian nie tylko dla sta?ystów, ale i dla pracodawców, gdy? obie strony musz? wykaza? si? ch?ci? wspó?pracy, du?? doz? tolerancji i zaanga?owaniem.

Osoby, które rozpocz??y swoje sta?e s? bardzo zadowolone z wykonywanej pracy, s? to prace, które spe?niaj? ich wymagania. O  potrzebach i predyspozycjach beneficjentów dowiedzieli?my si? poprzez bezpo?rednie rozmowy doradcy zawodowego z osobami chc?cymi odby? sta?. Rozmowy te pomog?y w jak najlepszym dopasowaniu miejsc odbywania sta?u.

Projekt cieszy si? bardzo du?ym zainteresowaniem. Posiadamy jeszcze wolne miejsca. Wszystkich zainteresowanych udzia?em w projekcie prosimy o kontakt.